Aflysning af dannelsesmøde 2020

Det er med megen ærgrelse og beklagelse, at vi desværre må aflyse ”Dannelse til tiden” i september 2020. Det skyldes selvfølgelig Covid19 situationen. Rønshoved Højskole har pga. de gældende restriktioner desværre ikke mulighed for at huse så stort et møde samtidig med, at der er elever og kursister. Da landet blev lukket ned i marts måned, var vi godt i gang med at forberede det nu aflyste møde, og vi fortsætter i sporet frem mod 2021.

Der tales nu meget om dannelse i forbindelse med alle uddannelser, hvilket er godt. Fænomenet debatteres igen. Kunne ”Dannelse til tiden” så ikke passende nedlægge sig selv i erkendelse af, at vi er på rette vej, og at der sandsynligvis allerede holdes for mange møder i Danmark?

Debatten har imidlertid en vis karakter af besværgelse. Det er som om, det er gået op for mange, at vi mangler noget i den hektiske iver efter at presse alle hurtigt gennem en hvilken som helst uddannelse. Dette noget har vi så i nogle år med rette kaldt dannelse, og når vi siger ordet, så vil noget nok ske!

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Vi bliver nødt til at tale om dannelsens indhold, f.eks. spændingen mellem individ og fællesskab, og at begrebet folkelighed er en nøglebestemmelse i den sammenhæng, fordi dannelse skal vokse ud af det folk, som allerede findes. Og vi bliver nødt til at tale om konkrete ændringer i uddannelsessystemet.

Billedet på den grundtvigsk inspirerede dannelse er væksthuset, hvor gartneren skal få planterne til at gro og folde ud, hvad de allerede har i sig og bære frugt. Billedet på den tyske ”Bildung” er formningslokalet, hvor et ideal, et billede foreholdes eleverne, som de skal stræbe og dannes efter; sammensmeltningen med idealet er den ypperste frugt.

Både den grundtvigsk inspirerede dannelse og den tyske ”Bildung” har haft varig indflydelse på dansk folkelighed. Denne indflydelse kan fornyes, mener vi, og med dette udgangspunkt vil vi snarest muligt begynde at planlægge ”Dannelse til tiden” 25.-26. september 2021

 

Venlig hilsen

Nina og Thue Kjærhus, forstandere Rønshoved Højskole
Thomas Aastrup Rømer, lektor på DPU, Århus
Morten Kvist, valgmenighedspræst i Herning og Gjellerup

Dannelse til tiden

Invitation til 28. september 2019

Dannelse til tiden – det årlige, klassiske Rønshovedmøde. 
Hvad er dannelsens betydning for demokrati og politiske rettigheder.

Med oplysningen kom menneskerettighederne og forskellige forestillinger om, at mennesker skulle dannes til at kunne administrere rettighederne. Det var således et af motiverne for Grundtvigs forslag om oprettelse af højskoler. Oplysning, politiske rettigheder og dannelsestænkning kom til at høre sammen. Det skabte historie og blev på godt og ondt til det, vi kalder ’det moderne’.

Med de store uddannelsesreformer i de sidste tyve år står det klart, at forestillinger om dannelse ikke længere spiller nogen væsentlig rolle i funderingen af det fælles samfund. Reformerne har alle været ensidigt nytteorienterede og har haft konkurrencestaten som fokus.

Samtidig er der vokset en såkaldt identitetspolitisk dagsorden frem, altså det forhold at individer og minoriteter definerer sig som netop minoriteter førde er forpligtede overfor det fælles samfund. Deraf udspringer f.eks. det nyligt opdukkede begreb ’krænkelsesparat’, om man må kritisere andre og hvilke ord, man må bruge forestillinger om særrettigheder. Heraf vokser også ønsket om et multikulturelt samfund, altså at ingen moralske værdier og politiske normer har krav på forrang. Vi mener, at identitetspolitik og multikulturalisme (selvom begrebet er i defensiven) vil skabe splid.

Der er tale om en rettighedstænkning, der har glemt sin egen historie. Det kalder på nye tilgange til begrebet dannelse, som måske er det eneste, der på længere sigt kan modvirke en farlig opsplitning af samfundet.

Vi indbyder derfor til møde om de moderne, politiske rettigheder med det udgangspunkt, at de har en historie, som er uadskillelig fra en forestilling om dannelse og fra dannelse som sådan. Derfor dannelse til tiden.

Lørdag d.28. september 2019 - med mulighed for overnatning til søndag d.29. september.

Sted: Rønshoved Højskole – højskolen ved Flensborg Fjord. 

Program

lørdag, den 28. september 2019 

11-12 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold - kaffe og sandwich i foyeren.
12.30 Velkomst og sang i foredragssalen.

12.45 Foredrag ved Thomas Rømer, lektor på Danmarks Pædagogiske UniversitetHvad er dannelse. Og hvad er dansk dannelse.

I dette foredrag vil Thomas Rømer forsøge at definere dannelse på en måde, som sammenfatter brede idehistoriske strømninger og som hjælper pædagogik og kultur frem uden på forhånd at determinere den. Til gengæld vil Thomas sætte dannelse i modsætning til økonomi, evaluering og læring.

Desuden vil Thomas drøfte muligheden af at lave en dannelsesmæssig forening af grundtvigianisme, reformpædagogik og oplysningstænkning. En sådan forening vil samtidig være et bud på en særlig dansk materialisering af dannelsen.

13.30 Kaffepause
14.00 Diskussion
14.45 Kaffepause

15.15 Foredrag om Rettighedernes politiske filosofi – Oplysningstiden ved Gorm Harste dr.scient.pol. Institut for Statskundskab og center for reformationsstudier (LUMEN) ved Aarhus Universitet.

I 1700-tallet forandredes forståelsen af rettigheder fra at have sat Gud i centrum til, at mennesker blev gjort til centrum. Det skete i et verdenssamfund, hvor lande efterlignede hinanden i en ustyrligt opskruet reformfeber. Alt blev ændret og skulle stå med rede svar for fornuftens domstol: Det der ikke kunne forsvares faldt. Den egentlige suveræn var ikke længere hverken Gud eller monarken, eller dens erstatning i nationalstaten. Det ræsonnement, der virkeligt satte sig igennem, først med magt og militær og siden med retsudvikling, videnskab og uddannelse, var kopieringens og efterligningens. Miraklet var, at militær-staterne havde domineret skånselsløst i kølvandet på konfessionsstridighedernes religionskrige, men nu fik andre dagsordener. ”Domstolen” herfor blev en rettighedernes domstol.

Gorm Harstes oplæg beskriver den udvikling, som blev helt afgørende i statsdannelsen og i filosofien.

16.00 Kaffepause
16.30 Diskussion. Færdig kl.ca.17.30
17.30 Salg af vin og øl i skolens kiosk.
19.00 Aftensmad i spisesalen.
Herefter fortsat debat i Pejsestuen.

Søndag d. 29. september

8-8.45 Morgenmad i spisesalen.
8.45 Morgensamling og afsked.

Da I kommer til en højskole med traditioner, vil der søndag morgen blive afholdt morgensamling, hvor vi indleder dagen med sang fra højskolesangbogen og et lille foredrag.

Dannelse til tiden

Vi inviterer til folkelige møder og bidrager til debatten om den almene dannelses nødvendighed. Vores anliggende er at modsige de kræfter i det moderne Danmark, som advokerer bevidst eller ubevidst for en relativistisk samfunds- og kulturudvikling. I stedet for vil vi genfinde kvaliteterne i vores egen kultur, som har en lang tradition for både folkelig og elitær dannelse. Disse har befrugtet hinanden, og det kan de fortsat gøre på Danmarks vej i det 21. århundrede. Vi har forfattet et papir. Hvorfor danne?(se www.ronshoved.dk) som et foreløbigt signalement af vores tænkning om almen dannelse og udgangspunkt for en videre drøftelse. Med dette arrangement ønsker vi at udbrede diskussionen om den almene dannelses vilkår og nødvendighed. Diskussionen er begyndt i det små her og der og kalder på større og større opmærksomhed.

Pris i alt: 550,-kr (Studerende 250,-kr med overnatning i sovesal). 

Overnatter man, så er prisen eksklusiv linned og håndklæder. Medbring gerne selv dette, eller lej det gennem højskolen for 100,-kr.

Mødet er udsolgt og derfor er det ikke muligt at tilmelde sig længere

Da prisen er sat så lavt, gør vi opmærksom på, at man ikke får penge retur i forbindelse med et evt. afbud.

Notér om du ønsker at overnatte eller ej. Er der intet noteret, så regner vi med ingen overnatning.

Baggrundsgruppen for mødet er: Morten Kvist, Thomas Rømer, Nina Kjærhus og Thue Kjærhus

Rønshovedgruppen hører op

Rønshovedgruppen har i marts måned 2016 besluttet at opløse sig selv.

Beslutningen har været undervejs et stykke tid, da flere af gruppens medlemmer siden oprettelsen af gruppen i 2010 hen ad vejen har ønsket en mere passiv rolle grundet arbejdspres og manglende tid. Andre har ønsket at træde tilbage på grund af alder.

Vi har i et års tid forsøgt os med flere modeller for, hvordan vi kunne fortsætte arbejdet, men har ikke kunnet finde en rigtig god løsning. Derfor er tiden nu kommet til at stoppe arbejdet i Rønshovedgruppens regi.

Vi mener – lidt ubeskedent - at vi med afsæt i vores dannelsespapir Hvorfor danne? har bidraget til at sætte dannelsen på dagsordenen i Danmark igen. Det papir formulerer vores grundsyn og har dannet rammen for dels berigende samtaler om dannelse på vores gruppemøder, dels planlægningen af vores møder og konferencer samt en række andre aktiviteter.

Grundstammen i vores arbejde har været afholdelsen af i alt 8 velbesøgte konferencer på Rønshoved Højskole:

  • Hvorfor danne? Introduktionsmøde d. 3.- 4. september 2011

Herefter et fast møde første weekend i oktober samt ad-hoc-møder i foråret:

  • Dannelsesbegrebet d. 6.-7. oktober 2012
  • Rønshovedgruppen stiller skarpt på heldagsskolen d. 20. april 2013
  • Dannelsens vilkår i dag d. 5.-6. oktober 2013
  • Hvor blev dannelsen af? d. 8. marts 2014
  • Hvor blev autoriteten af? d. 4. oktober 2014
  • Hvor blev sangen af? d. 3. oktober 2015

Endvidere har der været afholdt lukkede møder for en kreds af mennesker beskæftiget inden for uddannelsessektoren. Disse møder affødte dels et papir med forslag til ændringer af det danske uddannelsessystem, dels en stor Uddannelsespolitisk konference i Landstingssalen, Christiansborg, d. 28. november 2015, hvis indlæg er bevaret på video https://vimeo.com/channels/999409

At Rønshovedgruppen standser sit arbejder nu, betyder ikke, at det dannelsesprojekt, vi sammen har sat i søen, vil ophøre. Vi vil hver især på forskellig vis fortsætte arbejdet i andre sammenhænge. Samtidigt håber vi, at vores indsats har inspireret andre til at arbejde videre med et dannelsesprojekt, der er vigtigere end nogen sinde.

Med venlig hilsen

Thue Kjærhus, Kirsten Sarauw, Morten Kvist, Henrik Jensen, Sørine Gotfredsen, Lone Nørgaard, Kasper Støvring & Lars Christiansen

Se indlæg fra uddannelseskonference ved at klikke her »