Invitation

Dannelse til tiden – det årlige, klassiske Rønshovedmøde 2021

Om lærernes uddannelse

Vi genoptager tråden fra det aflyste dannelsesmøde i 2020. Dog med en ny drejning. I forbindelse med aflysningen af mødet sidste år skrev vi bl.a:

”Der tales nu meget om dannelse i forbindelse med alle uddannelser, hvilket er godt. Fænomenet debatteres igen…

Debatten har imidlertid en vis karakter af besværgelse. Det er som om, det er gået op for mange, at vi mangler noget i den hektiske iver efter at presse alle hurtigt gennem en hvilken som helst uddannelse. Dette noget har vi så i nogle år med rette kaldt dannelse, og når vi siger ordet, så vil noget nok ske!

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Vi bliver nødt til at tale om dannelsens indhold, … vi bliver nødt til at tale om konkrete ændringer i uddannelsessystemet.”

Ændringer i uddannelsessystemet er netop ved at ske. Initiativet ”Den frie Læreruddannelse i Herning” har set dagens lys og har skabt meget debat ved at lancere høje faglige og pædagogiske krav samt begrebet den myndige lærer. Det samlende begreb for denne bestræbelse er netop dannelse. Samtidig har professionshøjskolerne, hvorunder den almindelige læreruddannelse hører, varslet ændringer.

Vi vil gerne bidrage til debatten og ikke mindre til ændringerne. Derfor har vi inviteret to foredragsholdere med stor erfaring fra skole- og undervisningsverdenen. Vi har bedt dem overveje, hvad en lærer skal kunne og dermed også hvilken skole, vi kan kalde for folkets skole.

Folkeskolen er statens skole og som sådan en del af folkets skole. De fri skoler er en anden gren af folkets skole. Folkets skole er betegnelsen for alle de initiativer, institutioner m.v., der findes i Danmark med henblik på at uddanne og danne den opvoksende generation, for så vidt disse kan vinde anerkendelse. Sådan må det være i et levende demokrati. Der skal udgå initiativer fra folk selv. Initiativerne må tilkæmpe sig en plads i den aldrig færdigt definerede størrelse, vi kalder folket.

Altså dannelse til tiden.

 

Program

lørdag, den 9.oktober 2021

11-12 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold - kaffe og sandwich i foyeren.

12.30 Velkomst og sang i foredragssalen.

12.45 Foredrag: Hvad skal vi med dannelse? ved Mikael Jalving, journalist

Den kendte klummeskriver og borgerlige journalist på Jyllandsposten, Mikael Jalving, vil tematisere dannelsesniveauet i journalistfaget, på gymnasiet og på universitetet.

13.30 Kaffepause

14.00 Diskussion

14.45 Kaffepause

15.15 Foredrag: Menneske først, lærer så. At danne sig ud som lærer ved Keld Skovmand, lektor Phd. og forsker, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense.

At uddanne sig til lærer forudsætter, at man er dannet som menneske, men dannelsen bliver ikke derved. Man skal dannes ud over sin egen almene dannelse, fordi man som lærer skal danne skolens elever alment. Det kræver, at man er sig sin dannelse bevidst, at man ved, hvor og hvordan man blev dannet – både før, under og efter sin uddannelse. Det kræver en særlig selvbevidsthed og en samtidig bevidsthed om den historie og kultur, man er indfældet i, og som man er forpligtet til at bære videre til opvoksende generationer. Det gælder historie og kultur alment, men også specifikt i forhold til skolens historie og kultur, hvis grundformer de studerende skal møde både i uddannelsens og i skolens praksis.

16.00 Kaffepause

16.30 Diskussion. Færdig kl.ca.17.30

17.30 Salg af vin og øl i skolens kiosk i foyeren.

19.00 Aftensmad i spisesalen. Herefter fortsat debat i Pejsestuen.

 

Søndag d. 10.oktober 2021

8.00-8.45 Morgenmad i spisesalen.

8.45 Morgensamling og afsked.

 

Praktiske oplysninger

Pris: 550 kr. dog kun 250kr for studerende. Pris er incl. alle beskrevne måltider og foredrag lørdag.

Overnatning er mulig efter først-til-mølle princippet. Prisen for overnatning med morgenmad til søndag koster 250kr ekstra pr. person. Medbring selv linned og håndklæder eller lej på skolen for 100 kr. ekstra.

Tilmeld dig her

Bemærk, beløb returneres ikke ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring som ved andre køb af ophold.

Øl, softdrikke og vin m.v. skal købes på skolen.

Yderligere info kan fås gennem skolens email på: info@ronshoved.dk eller på telefon 7460 8318.

Deltagelse i mødet forudsætter at man er færdigvaccineret.

Dannelse til tiden

Invitation til 28. september 2019

Dannelse til tiden – det årlige, klassiske Rønshovedmøde. 
Hvad er dannelsens betydning for demokrati og politiske rettigheder.

Med oplysningen kom menneskerettighederne og forskellige forestillinger om, at mennesker skulle dannes til at kunne administrere rettighederne. Det var således et af motiverne for Grundtvigs forslag om oprettelse af højskoler. Oplysning, politiske rettigheder og dannelsestænkning kom til at høre sammen. Det skabte historie og blev på godt og ondt til det, vi kalder ’det moderne’.

Med de store uddannelsesreformer i de sidste tyve år står det klart, at forestillinger om dannelse ikke længere spiller nogen væsentlig rolle i funderingen af det fælles samfund. Reformerne har alle været ensidigt nytteorienterede og har haft konkurrencestaten som fokus.

Samtidig er der vokset en såkaldt identitetspolitisk dagsorden frem, altså det forhold at individer og minoriteter definerer sig som netop minoriteter førde er forpligtede overfor det fælles samfund. Deraf udspringer f.eks. det nyligt opdukkede begreb ’krænkelsesparat’, om man må kritisere andre og hvilke ord, man må bruge forestillinger om særrettigheder. Heraf vokser også ønsket om et multikulturelt samfund, altså at ingen moralske værdier og politiske normer har krav på forrang. Vi mener, at identitetspolitik og multikulturalisme (selvom begrebet er i defensiven) vil skabe splid.

Der er tale om en rettighedstænkning, der har glemt sin egen historie. Det kalder på nye tilgange til begrebet dannelse, som måske er det eneste, der på længere sigt kan modvirke en farlig opsplitning af samfundet.

Vi indbyder derfor til møde om de moderne, politiske rettigheder med det udgangspunkt, at de har en historie, som er uadskillelig fra en forestilling om dannelse og fra dannelse som sådan. Derfor dannelse til tiden.

Lørdag d.28. september 2019 - med mulighed for overnatning til søndag d.29. september.

Sted: Rønshoved Højskole – højskolen ved Flensborg Fjord. 

Program

lørdag, den 28. september 2019 

11-12 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold - kaffe og sandwich i foyeren.
12.30 Velkomst og sang i foredragssalen.

12.45 Foredrag ved Thomas Rømer, lektor på Danmarks Pædagogiske UniversitetHvad er dannelse. Og hvad er dansk dannelse.

I dette foredrag vil Thomas Rømer forsøge at definere dannelse på en måde, som sammenfatter brede idehistoriske strømninger og som hjælper pædagogik og kultur frem uden på forhånd at determinere den. Til gengæld vil Thomas sætte dannelse i modsætning til økonomi, evaluering og læring.

Desuden vil Thomas drøfte muligheden af at lave en dannelsesmæssig forening af grundtvigianisme, reformpædagogik og oplysningstænkning. En sådan forening vil samtidig være et bud på en særlig dansk materialisering af dannelsen.

13.30 Kaffepause
14.00 Diskussion
14.45 Kaffepause

15.15 Foredrag om Rettighedernes politiske filosofi – Oplysningstiden ved Gorm Harste dr.scient.pol. Institut for Statskundskab og center for reformationsstudier (LUMEN) ved Aarhus Universitet.

I 1700-tallet forandredes forståelsen af rettigheder fra at have sat Gud i centrum til, at mennesker blev gjort til centrum. Det skete i et verdenssamfund, hvor lande efterlignede hinanden i en ustyrligt opskruet reformfeber. Alt blev ændret og skulle stå med rede svar for fornuftens domstol: Det der ikke kunne forsvares faldt. Den egentlige suveræn var ikke længere hverken Gud eller monarken, eller dens erstatning i nationalstaten. Det ræsonnement, der virkeligt satte sig igennem, først med magt og militær og siden med retsudvikling, videnskab og uddannelse, var kopieringens og efterligningens. Miraklet var, at militær-staterne havde domineret skånselsløst i kølvandet på konfessionsstridighedernes religionskrige, men nu fik andre dagsordener. ”Domstolen” herfor blev en rettighedernes domstol.

Gorm Harstes oplæg beskriver den udvikling, som blev helt afgørende i statsdannelsen og i filosofien.

16.00 Kaffepause
16.30 Diskussion. Færdig kl.ca.17.30
17.30 Salg af vin og øl i skolens kiosk.
19.00 Aftensmad i spisesalen.
Herefter fortsat debat i Pejsestuen.

Søndag d. 29. september

8-8.45 Morgenmad i spisesalen.
8.45 Morgensamling og afsked.

Da I kommer til en højskole med traditioner, vil der søndag morgen blive afholdt morgensamling, hvor vi indleder dagen med sang fra højskolesangbogen og et lille foredrag.

Dannelse til tiden

Vi inviterer til folkelige møder og bidrager til debatten om den almene dannelses nødvendighed. Vores anliggende er at modsige de kræfter i det moderne Danmark, som advokerer bevidst eller ubevidst for en relativistisk samfunds- og kulturudvikling. I stedet for vil vi genfinde kvaliteterne i vores egen kultur, som har en lang tradition for både folkelig og elitær dannelse. Disse har befrugtet hinanden, og det kan de fortsat gøre på Danmarks vej i det 21. århundrede. Vi har forfattet et papir. Hvorfor danne?(se www.ronshoved.dk) som et foreløbigt signalement af vores tænkning om almen dannelse og udgangspunkt for en videre drøftelse. Med dette arrangement ønsker vi at udbrede diskussionen om den almene dannelses vilkår og nødvendighed. Diskussionen er begyndt i det små her og der og kalder på større og større opmærksomhed.

Pris i alt: 550,-kr (Studerende 250,-kr med overnatning i sovesal). 

Overnatter man, så er prisen eksklusiv linned og håndklæder. Medbring gerne selv dette, eller lej det gennem højskolen for 100,-kr.

Mødet er udsolgt og derfor er det ikke muligt at tilmelde sig længere

Da prisen er sat så lavt, gør vi opmærksom på, at man ikke får penge retur i forbindelse med et evt. afbud.

Notér om du ønsker at overnatte eller ej. Er der intet noteret, så regner vi med ingen overnatning.

Baggrundsgruppen for mødet er: Morten Kvist, Thomas Rømer, Nina Kjærhus og Thue Kjærhus

Rønshovedgruppen hører op

Rønshovedgruppen har i marts måned 2016 besluttet at opløse sig selv.

Beslutningen har været undervejs et stykke tid, da flere af gruppens medlemmer siden oprettelsen af gruppen i 2010 hen ad vejen har ønsket en mere passiv rolle grundet arbejdspres og manglende tid. Andre har ønsket at træde tilbage på grund af alder.

Vi har i et års tid forsøgt os med flere modeller for, hvordan vi kunne fortsætte arbejdet, men har ikke kunnet finde en rigtig god løsning. Derfor er tiden nu kommet til at stoppe arbejdet i Rønshovedgruppens regi.

Vi mener – lidt ubeskedent - at vi med afsæt i vores dannelsespapir Hvorfor danne? har bidraget til at sætte dannelsen på dagsordenen i Danmark igen. Det papir formulerer vores grundsyn og har dannet rammen for dels berigende samtaler om dannelse på vores gruppemøder, dels planlægningen af vores møder og konferencer samt en række andre aktiviteter.

Grundstammen i vores arbejde har været afholdelsen af i alt 8 velbesøgte konferencer på Rønshoved Højskole:

  • Hvorfor danne? Introduktionsmøde d. 3.- 4. september 2011

Herefter et fast møde første weekend i oktober samt ad-hoc-møder i foråret:

  • Dannelsesbegrebet d. 6.-7. oktober 2012
  • Rønshovedgruppen stiller skarpt på heldagsskolen d. 20. april 2013
  • Dannelsens vilkår i dag d. 5.-6. oktober 2013
  • Hvor blev dannelsen af? d. 8. marts 2014
  • Hvor blev autoriteten af? d. 4. oktober 2014
  • Hvor blev sangen af? d. 3. oktober 2015

Endvidere har der været afholdt lukkede møder for en kreds af mennesker beskæftiget inden for uddannelsessektoren. Disse møder affødte dels et papir med forslag til ændringer af det danske uddannelsessystem, dels en stor Uddannelsespolitisk konference i Landstingssalen, Christiansborg, d. 28. november 2015, hvis indlæg er bevaret på video https://vimeo.com/channels/999409

At Rønshovedgruppen standser sit arbejder nu, betyder ikke, at det dannelsesprojekt, vi sammen har sat i søen, vil ophøre. Vi vil hver især på forskellig vis fortsætte arbejdet i andre sammenhænge. Samtidigt håber vi, at vores indsats har inspireret andre til at arbejde videre med et dannelsesprojekt, der er vigtigere end nogen sinde.

Med venlig hilsen

Thue Kjærhus, Kirsten Sarauw, Morten Kvist, Henrik Jensen, Sørine Gotfredsen, Lone Nørgaard, Kasper Støvring & Lars Christiansen

Se indlæg fra uddannelseskonference ved at klikke her »