Uddannelsespolitisk Konference i Landstingssalen, Christiansborg

Lørdag d. 28. november 2015 kl. 13-17.30

Du kan se alle indlæg fra konferencen ved at klikke her »

Rønshovedgruppen ønsker at sætte dannelsen i Danmark på dagsordenen, dels ved offentlige møder, dels ved deltagelse i den almindelige debat. Som en naturlig forlængelse af vores øvrige aktiviteter har Rønshovedgruppen taget initiativ til - sammen med en række mennesker med stor erfaring fra undervisningsverdenen[i]- at udarbejde forslag til motiverede ændringer af dele af det danske uddannelsessystem, både principielt og praktisk.

Vi er af den opfattelse, at det sidste tiårs reformer på alle niveauer i uddannelsessystemet - kulminationen på en lang udvikling - lider af en række principielle fejl, som har fået omfattende negative konsekvenser for den faglige kvalitet og dermed også for den almene dannelse i Danmark.

Vi har derfor taget initiativ til en konference, hvor en række fremtrædende aktører i den uddannelsespolitiske debat har stillet sig til rådighed med oplæg, der fremfører motiveret kritik og forslag til forbedringer inden for deres specielle interesse/fagområde.

***

Program

12.30-13.00   Ankomst

13.00-13.15    Velkomst v/ Merete Riisager (MF, Liberal Alliance) & Lone Nørgaard (ordstyrer sammen med Kirsten Sarauw)

13.15-13.35   Anders Thyrring Andersen: Om dannelse, misdannelse og uddannelse

Dannelse er viden og sociale færdigheder. Men også sansen for, at andre kan lære én noget, for tilværelsens mange dimensioner og for historien og traditionen. Dannelse er med andre ord en udvidet referenceramme, en udviklet sans for såvel sammenhænge som forskelle, en overskridelse af jeget og nuet, en ansvarsfølelse og en begrænsning af selviskhed.
Dannelse er en gensidig anerkendelse, vel at mærke også af den faktiske forskellighed. Intet menneske véd alt, men nogle mennesker véd mere om noget end andre. På baggrund af en illusorisk forestilling om alles enshed har det moderne uddannelsessystem hverken evnet at danne eller uddanne på tilstrækkeligt kvalificeret vis.

Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie og §2-teolog.

13.35-13.40  Debat

13.40-13.55   Thomas Aastrup Rømer: Skolens fald: Fra formål til teknokrati

Vi har mistet forbindelsen til de uddannelsestraditioner, som udgør grundlaget for børnehavens, skolens og gymnasiets egenart og udvikling. Ny Nordisk Skole og den nye skolereform er et eksempel herpå. Som erstatning indsætter man konkurrencestaten, der er defineret ved et opgør med dannelse, som ideologisk markør. Derfor får vi en teknokratisering og forsimpling af samfundets pædagogiske liv.

Thomas Aastrup Rømer, lektor i pædagogisk filosofi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

13.55-14.00   Debat

14.00-14.15  Pause

14.15-14.25  Henning Afzelius: Den sidste chance for et fælles dannelsesgrundlag i Stx

Hvis Danmark også i fremtiden skal klare sig godt, er det nødvendigt at vi ikke bare har solid faglighed, som vi kan supplere hinanden med, men også har fælles grundlag for, hvordan et fornuftigt samfund er indrettet.

Henning Afzelius, lektor fra Nørre Gymnasium, vinder af Politikens undervisningspris i 2014.

14.25-14.30   Debat

14.30-14.45   Mattias Tesfaye: Kvalitet. Kvalitet. Kvalitet

Erhvervsuddannelserne kan blive blindtarm i skrivebordssamfundet, eller omdrejningspunkt i kvalitetssamfundet. Vi bestemmer selv. Hvis vi vælger det sidste, kræver det at elevernes evner er bedre når de forlader folkeskolen, at praktiktiden på lærepladserne løfter niveauet og at bundniveauet på erhvervsuddannelserne løftes gevaldigt. Kvalitet. Kvalitet. Kvalitet.

Mattias Tesfaye (f. Århus, 1981), uddannet murer 2001. Forfatter til flere bøger, herunder ”Kloge Hænder – et forsvar for håndværk og faglighed”. Medlem af folketinget. Socialdemokrat.

14.45-14.50   Debat

14.50-15.15  Kaffepause

15.15-15.25  Erik Jerlung: Undervisningens usynlige forudsætninger

Gymnasiepædagogikkens fokus på målstyring, fx i ’synlig læring’, er en blindgyde. Som ved tidligere pædagogiske trends vil resultaterne udeblive. Meget i undervisning er i sagens natur usynligt. Den franske filosof François Flahault understreger i sin pædagogiske filosofi vigtigheden af dette usynlige, der får en skole til at fungere.

Erik Jerlung, gymnasielærer ved Køge Gymnasium siden 1972. Artikler om pædagogik-kritik, tekstteori og filosofi, oversættelser af især fransk filosofi

15.25-15.30  Debat

15.30-15.40  Uffe Steen: Dannelse i Gymnasiet: Hvad, Hvorfor, Hvordan?

Hvad er dannelsestankens kerne, hvorfor er dannelse det vigtigste og nyttigste af alt, og hvordan gør vi det så?

Uffe Steen, (f.1955), lektor på Aalborg Katedralskole og Aalborg Studenterkursus, hvor han underviser i filosofi og dansk.

15.40-15.45  Debat

15.45-15.55  Ole Witt Hansen: Uvidenhed er styrke!

Efter reformen i 2005 er det akademiske dannelsesgymnasium, som eksisterede fra 1963 til 1988, blevet udslettet og erstattet af samfundsideologisk opfostring med forbillede i RUC. Dette har ført til et uopretteligt tab af traditionel viden og kundskaber i hele uddannelsessektoren.

Ole Witt-Hansen, lektor emeritus. Kandidat fra Københavns Universitet 1971 med fysik og matematik. Bifag i datalogi 1989. Har undervist i gymnasiet fra 1973 til 2012. Har deltaget i den offentlige debat siden 1998.

15.55-16.00  Debat

16.00-16.10  Uffe Gravers Pedersen: Gymnasiets deroute

En giftig cocktail af gymnasiereformen af 2005, den ny karakterskala, taxameterfinansieringen, selvejet og den ubegrænsede adgang til gymnasiet har på 10 år ført til et stærkt fald i det faglige niveau. Kan den udvikling vendes?

Uffe Gravers Pedersen, tidl. direktør for Undervisningsministeriets Gymnasieafdeling

16.10-16.15   Debat

16.15-16.30 Pause

16.30-16.40  Steen Laugesen Hansen: Den bedst uddannede generation nogensinde – eller generation dum?

Det faglige niveau på universiteterne er styrtdykket i løbet af relativt få år. Det er der tre årsager til. Dels optages mange flere studerende end tidligere, dels møder mange studerende op med særdeles ringe viden om basale fag som f.eks. regning og dansk, og endelig er en stor del af de nye studerende slet ikke indstillet på at studere og arbejde for deres eksamen, men opfatter i stedet sig selv som kunder i en butik, hvor de bare skal klage, hvis varen ikke lever op til deres forventninger.
Samtidig forsøger universitetsledelserne at bagatellisere problemerne med det faglige niveau ved at påstå, at de unge ”kan så meget andet”, selvom det er svært at finde dokumentation for, hvilke nye kundskaber de unge mennesker nu skulle være blevet velsignet med. I stedet for at arbejde for en høj faglig standard på studierne, så fokuserer universitetsledelserne på let målbare størrelser som f.eks. antal studerende og gennemførselstid, og derved bærer ledelserne en væsentlig del af ansvaret for universiteternes fortsatte faglige deroute.

Steen Laugesen Hansen, lektor i biofysik på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. Har gennem 28 år undervist og eksamineret mange tusinde førsteårsstuderende, bl.a. på dyrlægestudiet.

16.40-16.45  Debat

16.45-16.55   Hans Hauge: Da humaniora blev til Arts

Arts er Aarhus Universitets navn på det, der før var Det humanistiske og teologiske fakultet. Navnet afspejler overgangen fra masseuniversitet (1970’ernes) til det nye corporate university. Hvad er der tilbage af, hvad der kaldes ’gammelhumaniora’ på det nye universitet, hvor den klassiske modsætning mellem kulturvidenskab og naturvidenskab er ophævet til PURE-systemets ’enhedsvidenskab’?

Hans Hauge, lektor, dr.phil., Aarhus Universitet.

16.55-17.00 Debat

17.00-17.10   Henrik Dahl: Hvordan bør universiteterne udvikle sig de kommende år?

På baggrund af fem og tyve års erfaring som adjunkt og adjungeret professor samt censor ved en række uddannelser - og på baggrund af sin status som uddannelsesordfører for Liberal Alliance - fortæller Henrik Dahl, hvordan han ønsker at påvirke universiteternes udvikling de kommende år.
17.10-17.15    Debat

17.15-17.30  Afrunding

***

Tilmelding til konferencen sker ved at sende en mail til Lone Nørgaard – lonenoergaard@mail.dk og samtidig indsætte 50 kr. på følgende konto:

Danske Bank - reg. 3118 kontonummer 47 41 23 60 52– Angiv venligst ved tilmeldingen i meddelelsesfeltet fulde navn samt skole/organisation & evt. titel.  I feltet ’Tekst’ (til modtager) bedes du skrive: Landstingssalen. Beløbet dækker kaffe/te/vand/ småkager, og du er først tilmeldt, når betalingen er registreret.  Der er begrænset deltagerantal, og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.

Med venlig hilsen                                                      

Kirsten Sarauw & Lone Nørgaard


[i] Mag.art. Anders Thyrring Andersen, fhv. direktør i undervisningsministeriet Uffe Gravers Pedersen, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, cand.mag., højskoleforstander, cand.phil. Thue Kjærhus, lektor Lone Nørgaard, valgmenighedspræst, cand.theol. Morten Kvist, cand.theol. præst og forfatter Kirsten Sarauw, lektor ved CBS Kathrine Ravn Jørgensen, sognepræst og forfatter Sørine Gotfredsen, stud. theol. Hans Nørkjær, cand.mag., historiker, fhv. gymnasielektor Jørgen Granum-Jensen, stud. theol. Kristoffer Garne & cand. mag. lektor på Pædagoguddannelsen i VIA UC Ulla Nørtoft Thomsen.