Værdigrundlag

Hjemsted, formål og værdigrundlag

§ 1.     Rønshoved Højskole - Højskolen ved Flensborg Fjord er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution oprettet den 9. marts 1921 og påbegyndt sin virksomhed som højskole i grænselandet den 3. november samme år.

stk. 2 Skolen har hjemsted i Aabenraa kommune og ejer matrikel 15 (Højskolevej 4) i Rønshoved, Hokkerup ejerlav, Holbøl Sogn.

stk. 3 Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive en almen folkehøjskole i grænselandet, funderet på den grundtvigske højskoletradition.

stk. 4 Vi tror på, at det enkelte menneske har et ønske om at leve i frihed og i et folkeligt fællesskab. Livet på skolen skal derfor være båret af frisind, tillid og åbenhed. Friheden opnås kun i bundetheden til det, vi værdsætter og tror på.

I bundetheden hertil kan vi også forholde os til at møde hinanden, det universelle, det politiske     og alle arbejdslivets aspekter med åbent sind. Skolen er derfor åben for alle, der ønsker at blive     klog på sig selv og verden.

stk. 5 På skolen er fordybelsen, fagligheden, debatten og samtalen nøgleord. Vi vil dygtiggøre vore elever og skabe grobund for frimodighed og tryghed.

stk. 6 Rønshoved Højskole fokuserer på forskellene mellem det almene og det  umiddelbare og mellem ligegyldighed og ansvarlighed. Vi tror på undren og nysgerrighed over for livet med alle dets spændende udfordringer, som hører vor tid til.

Skolekredsen

§2.     Bag skolens virksomhed står en skolekreds.

stk. 2 Enhver tidligere elev fra skolen samt enhver myndig person, der støtter op om skolens formål og dens drift, kan mod et engangs medlemsbidrag blive medlem af skolekredsen.

stk. 3 Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og kan indankes til generalforsamlingen både af den, som har fået afslag og af et mindretal i bestyrelsen.

stk. 4 Ved optagelse i skolekredsen udstedes et medlemsbevis.

stk. 5 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte medlemsbidragets størrelse.

§3.     Medlemmerne har adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Medlemmerne får først stemmeret efter 6 måneders medlemskab.

stk. 2 Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

stk. 3 Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

stk 4 Skolens årsrapport sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysning til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

Generalforsamlingen

§4.     Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

stk. 2 Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf §12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. §13.

stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen pr. brev til hvert medlem af skolekredsen senest 14 dage før dens afholdelse. Dagsorden skal medfølge.

stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende:

1) Valg af dirigent og protokolfører

2) Bestyrelsens beretning, der forelægges til godkendelse

3) Forstanderberetning

4) Fremlæggelse af revideret årsrapport

5) Beretning og regnskab for de til skolen hørende fonde

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8) Eventuelt

stk. 5 Skolens årsrappport udsendes sammen med dagsorden og indkaldelse til generalforsamling.

stk. 6 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts og bekendtgøres for medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at enten et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst halvdelen af skolekredsen skriftligt har krævet det og samtidig tilkendegivet, hvilke emner der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest to uger, efter at gyldig begæring herom er fremsat. Generalforsamlingen indkaldes som den ordinære.

§5.     Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal, jvf. dog §14.

stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog §14, stk. 1.

stk. 3 Hvis ét medlem på generalforsamlingen ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

stk. 4 Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens indstilling vedrørende ansættelse og afskedigelse af forstander.

stk. 5 Der føres protokol over generalforsamlingens forløb og vedtagelser. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

Bestyrelsen

§6.     Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Bestyrelsen bør såvidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

stk. 2 Formanden for Rønshoved Højskoles Elevforening og ét andet medlem af dennes bestyrelse er faste medlemmer af højskolens bestyrelse.

stk. 3 Fem medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og blandt skolekredsens medlemmer for 5 år ad gangen, således at der hvert år vælges ét medlem. Genvalg kan finde sted.

Udtræder et medlem før valgperiodens udløb, vælges et nyt medlem ved førstkommende generalforsamling med mandat for resten af valgperioden.

stk. 4a Udover bestyrelsens faste medlemmer vælges en første suppleant og en anden suppleant. Suppleanter vælges for 5 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

stk. 4b Suppleanter har møderet til bestyrelsesmøder, men kun stemmeret når de fortræder et fraværende bestyrelsesmedlem. Suppleanter indkaldes i prioriteret orden.

stk. 5 Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden.

stk. 6 Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

stk. 7 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Herunder nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, og 1 bestyrelsesmedlem.

stk. 8 Hverken forstander eller nogen ved skolen ansat person eller elever kan være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Forstanderen samt to medarbejderrepræsentanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, undtagen i tilfælde, hvor sager vedrørende deres egne forhold behandles.

stk. 9 Bestyrelsen kan i konkrete sager beslutte at holde møder, hvori kun deltager medlemmer. Bestyrelsen kan vælge at orientere forstanderen om mødets indhold.

stk. 10 Såfremt et medlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke længere være medlem, men skal udtræde øjeblikkeligt.

§7.     Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen, og for at den ledes i overensstemmelse     med sit formål.

stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for skolens økonomi.

stk. 3 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

stk. 5 Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed i forhold til dens værdigrundlag.

stk. 6 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer og forstanderen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

stk. 7 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

stk. 8 Beslutninger om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom træffes, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for, herunder formand eller næstformand.

stk. 9 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af budget og årsrapport.

stk. 10 Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

stk. 11 Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

stk. 12 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede og deltager i afstemningen. I tilfælde af     stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

stk. 13 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter i øvrigt ikke personligt for skolens gæld.

stk. 14 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. I øvrigt gælder forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

stk. 15 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers ellers skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne,     herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om     tavshedspligt m.v.

stk. 16 Bestyrelsesmedlemmerne er ikke berettiget til at modtage honorar af skolens midler, dog godtgøres direkte rejseudgifter.

stk. 17 Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Protokollen underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer.

§8.     Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen efter godkendelse af generalforsamlingen.

stk. 2 Bestyrelsen har ansvaret for at give Undervisningsministeriet meddelelse om skolens nedlæggelse, og for at det økonomiske opgør ved nedlæggelsen foretages efter loven samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Skolens ledelse

§9.     Forstanderen har over for bestyrelsen det pædagogiske og praktiske ansvar for skolens drift og forestår den daglige ledelse af skolen.

stk. 2 Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af skolens fastansatte lærere. De øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af forstanderen.

stk. 3 Ved forstanderens fravær udover én måned skal der konstitueres en forstander.

stk. 4 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

stk. 5 Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§10. Skolens forstander og fastansatte medarbejdere danner et medarbejderråd, hvis udtalelser indhentes i følgende sager:

1) Drifts- og anlægsbudgetter

2) Kursus- og undervisningsplaner

3) Nybyggeri

4) Efteruddannelse m.v.

5) Ansættelse og afskedigelse af forstander og faste medarbejdere

stk. 2 Medarbejderrådet inddrages løbende i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.

stk. 3 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Skolens drift

§11. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, ved betaling fra eleverne og ved private indskud.

stk. 2 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

stk. 3 Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

stk. 4 Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen råder over. Værdipapirer skal noteres på skolens navn. Det skal sikres, at midlerne kun anvendes i skolens     øjemed.

stk. 5 Skolens drift kan ikke bortforpagtes.

§12. Regnskabsåret er kalenderåret.

stk. 2 Bestyrelsen udarbejder hvert år inden 1. marts årsrapport der skal forsynes med revisionspåtegning af skolens statsautoriserede revisor i overensstemmelse med de gældende regler for og revision af frie kostskoler.

stk. 3 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 15. marts, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse på generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jvf. lovens §7.

stk. 4 Bestyrelsen udarbejder hvert år inden udgangen af december et endeligt budget for det kommende år.

Ændring i vedtægterne

§13. Ændring af vedtægterne skal vedtages med almindelig flertal på to lovligt indvarslede generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Nedlæggelse

§14. Beslutningen om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

stk. 2 Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen, skal den nedlægges.

stk. 3 Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved     likvidation.

stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

stk. 5 Overskydende midler anvendes til formål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler, herunder folkelige formål i grænselandet.

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Således vedtaget af den selvejende institution Rønshoved Højskoles første bestyrelse i september 1957 med ændringer på generalforsamlingen den 20. oktober 1974, den 26. oktober 1986, den 5. december 1989, den 8. juni 1995, den 16. maj 1998, maj 2002, maj 2003, 20.april 2010, 7. april 2013 og 27. oktober 2013.

Erik Jakob Petersen
Formand

Marlys Uhrenholt
Næstformand

Anke Spoorendonk
Aage Jeggesen
Morten Kvist
Frank Jørgensen
Ida Kjær Larsen