Værdigrundlag

Hjemsted, formål og værdigrundlag

§1.  Rønshoved Højskole - Højskolen ved Flensborg Fjord er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution oprettet den 9. marts 1921 og påbegyndt sin virksomhed som højskole i grænselandet den 3. november samme år.

stk. 2. Skolen har hjemsted i Aabenraa kommune og ejer matrikel 15 (Højskolevej 4) i Rønshoved, Hokkerup ejerlav, Holbøl Sogn.

stk. 3. Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive en almen folkehøjskole i grænselandet, funderet på den grundtvigske højskoletradition.

stk. 4. Vi tror på, at det enkelte menneske har et ønske om at leve i frihed og i et folkeligt fællesskab. Livet på skolen skal derfor være båret af frisind, tillid og åbenhed. Friheden opnås kun i bundetheden til det, vi værdsætter og tror på.

I bundetheden hertil kan vi også forholde os til at møde hinanden med åbent sind i alle fælles forhold. Skolen er derfor åben for alle, der ønsker at blive kloge på sig selv og verden.

stk. 5. På skolen er fordybelsen, fagligheden, debatten og samtalen nøgleord. Vi vil dygtiggøre vore elever og skabe grobund for frimodighed og tryghed.

stk. 6 Rønshoved Højskole fokuserer på forskellene mellem det almene og det umiddelbare og mellem ligegyldighed og ansvarlighed. Vi tror på undren og nysgerrighed over for livet med alle dets spændende udfordringer, som hører vor tid til.

stk. 7. Skolen lægger vægt på den partikulære danskhed i grænselandet. Vi er således forankret i den nord- og sydslesvigske historie, kultur, danskhed og aktuelle virkelighed. Med dette som udgangspunkt lukker vi Sønderjylland, Danmark, Europa og Verden op. Dette syn er i overensstemmelse med ide-figuren i det ny-nordiske og den grundtvigske virkningshistorie i grænselandet. Vi forsøger endvidere at skabe en syntese mellem den grundtvigske folkelighed(dannelse) og tysk Bildung (dannelse).

 

Godkendt på generalforsamlingerne: 6.12.2021 og 23.4.2022.

 

Formand Morten Kvist

Næstformand Jens A. Christiansen

Bestyrelsesmedlem Anders Haarder

Bestyrelsesmedlem Anders Raahauge

Bestyrelsesmedlem Bjarke Lykke

Bestyrelsesmedlem Alberte Køhler

Bestyrelsesmedlem Mikkel Rabjerg Bai