Hvor blev sangen af?

Hvor blev sangen af?

”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale”
(Kai Hoffmann 1924)                                        

I Danmark ejer vi noget, som er helt enestående såvel i europæisk som i nordisk sammenhæng, nemlig det, der er blevet kaldt ”den danske sangskat”. Det drejer sig om en stor gruppe danske digte fra de sidste 2-300 år med tilhørende melodier, som stadig er i levende brug, og som også løbende fornyes. Digtene består af såvel salmer som verdslige sange. De største og mest brugte samlinger af digtene findes i Den danske Salmebog og i Højskolesangbogen. Disse to samlinger har været grundstammen i den sangtradition, som udgør en værdifuld del af dansk kulturarv.

At Danmark ejer en sådan frodig sangskat kan måske hænge sammen med, at Danmark efter nederlaget til Prøjsen i 1864 simpelthen var ved at gå under som selvstændig nation. Sangene var – sammen med bl.a. højskolebevægelsen – med til at genrejse den danske ånd fra modløshed og nederlagsstemning.

Indtil 1970erne indgik kendskabet til den danske sang som en selvfølgelig del af skolens almendannende virksomhed. Sangene blev indøvet dels ved almindelig morgensang, dels i sangtimer og skolekor. Siden blæste nye vinde ind over hele det danske uddannelsesvæsen, som indebar et radikalt opgør med traditionelle ”borgerlige” værdier. Det betød blandt andet at den danske sang røg ud af den almindelige skoledag, og kendskabet følgelig er næsten ikke-eksisterende hos en stor del af vore børn og unge.

Vi ønsker med dette møde at slå et slag for at få genindført sangtraditionen som en naturlig del af vore børns hverdag lige fra vuggestue til erhvervsskole og gymnasium.  Som et nedslag af dansk digtning af høj kvalitet er den danske sang i sig selv værdifuld som dannelsesfag. Men sang skaber også fællesskab, styrker og danner menneskets vigtigste instrument, stemmen, træner ørets sprog og klangfornemmelse, samt løfter stemningslejet. Sangen har vinger, og sangen giver vinger. 

Dato for arrangementet:

Lørdag den 3. oktober 2015
(med mulighed for overnatning til søndag d. 4. oktober)

Program

11.00-12.00 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold - kaffe og sandwich
                 i forhallen.

12.00     Velkomst i foredragssalen ved Thue Kjærhus og Kirsten Sarauw

12.45     Foredrag ved dirigent, korleder og komponist Michael Bojesen:

             Fællessangens betydning

             Den danske sangskat i tradition og fornyelse

                 Michael Bojesen vil også få forsamlingen til at synge og derunder vise
                 nogle få, enkle greb, som kan få fællessang til at lykkes.

                 Diskussion

14.15     Kaffepause

14.45     Foredrag ved professor emeritus fra Det Kongelige Danske
                 Musikkonservatorium Inge Marstal:

             Hvorfor synger vi - hvorfor synger børn?

Sang og musikalsk udtryk er en basal biologisk drift. Sang er livsglæde, nærvær, energi og fællesskab. Sang knytter os sammen. Sang skaber billeder og stemninger og stemmen rummer alle menneskelige følelsesudtryk - fra glæde og jubel til sorg og fortvivlelse. Sang sætter ord på livet. Som danskere er vi privilegeret med en sangskat, som efter international målestok er ganske enestående. Den skal vi bruge og give i arv til vores børn.

                 Diskussion

16.15     Pause

16.45     Organist og dirigent for Herning Kirkes Drengekor og leder af Den
                 Jyske Sangskole, Mads Bille:               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                 Sangens genkomst?

Efter at sangen i flere år har levet en noget kummerlig tilværelse i vores skoler, er der nu en positiv ændring på vej. Mads Bille vil fortælle om arbejdet i Den Jyske Sangskole, i de ti nationale sangkraftcentre og i Sangens Hus. Her arbejdes med udviklingen af den folkelige og den elitære sangkultur som hinandens forudsætninger.

                 Diskussion

18.15     Pause

19.00     Aftensmad i spisesalen.

Herefter samling i Pejsestuen til fortsat samtale og sang efter mødedeltagernes ønsker.

Om foredragsholderne:

Michael Bojesen:

Uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, dirigent, arrangør og komponist. Mangeårige korleder, bl.a. af Camerata Kammerkor og chefdirigent for DR Pigekor.  Michael Bojesen tog i 2008 initiativ til at udnævne året til “Sangens År”, som skulle sætte fokus på sang og fællessang og få morgensangen tilbage i skolerne. Sangens År 2008 blev en stor succes og fortsatte i det såkaldte “Syngelyst”. Dette projekt arbejder fortsat på at få primært børn til at synge, og står bag det årligt tilbagevendende: “Skolernes Sangdag”, som ligger sidste fredag inden påske. Her synger ca. 150.000 skoleelever morgensang sammen over hele landet. Desuden har Michael Bojesen været med i redaktionsudvalget til Højskolesangbogens 18. udgave, og redaktør på Melodibogen til Højskolesangbogen.

Inge Marstal:

Professor emeritus i musikpædagogik og hørelære ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Forfatter til en lang række lærebøger og redaktør af sangbøger for både børn og voksne. Inge Marstal har i særlig grad markeret sig inden for området børn og musik og har i bog-, artikel- og foredragsform beskæftiget sig med musikkens indflydelse på og betydning for børns personlighedsudvikling. Hun har udviklet og udgivet musikalske materialer for børn, været en af drivkræfterne bag babysalmesang, udarbejdet læreplaner i hørelære for bl.a. Folkekirkens Ungdomskor og Danmarks Radios korskole og for nylig udgivet "Hørelære for børn og unge - en integreret metodik med udgangspunkt i musikken". For tiden er hun som formand “Tænketank for musikundervisning” engageret i vilkårene for musikundervisning i folkeskolen samt uddannelsen af musiklærere.

Mads Bille:

Organist og dirigent for Herning Kirkes drengekor. Han har i de
senere år beskæftiget sig indgående med sangens rolle i
samfundet og korets rolle i gudstjenesten.  I 1999 stiftede Mads Bille Den Jyske Sangskole, hvor han nu er kunstnerisk leder. Den Jyske Sangskole varetager et nationalt opdrag med at fremme sangen i Danmark og er i stigende grad et både nationalt og internationalt centrum for arbejde med unge sangstemmer. I 2011 tog Mads Bille sammen med Den Jyske Sangskoles administrative leder, Christian Alstrup, initiativ til etablering af en række regionale Sangkraftcentre i Danmark. Sangkraftcentrene fungerer som en ny søjle i dansk kulturliv med fokus på udviklingen af skolesangen, den folkelige sang og på fødekæden til de sangfaglige uddannelser. Danmark har i dag 10 sangkraftcentre - heriblandt Den Jyske Sangskole. Endelig er Mads Bille kunstnerisk leder af Sangens Hus, et nationalt samarbejdsforum for sang, som i marts 2014 blev indviet af kulturminister Marianne Jelved. Sangens Hus er nu, med økonomisk opbakning fra kulturministeriet, under etablering i samarbejde med en lang række aktører over hele landet.